Uvedenie do prevádzky

Výrobca požaduje  pre uznanie záruky uvedenie kotla do prevádzky vyškoleným technikom pre toto zariadenie. Tým sa zabezpečí správna a bezpečná prevádzka zariadenia.

Čo obnáša uvedenie do prevádzky ?

 • skontrolujeme či inštalácia zodpovedá projektu alebo revízii
 • skontrolujeme odvzdušnenie systému, pred napustením skontrolujeme tlak v expanznej nádobe
 • skontrolujeme napojenie plynovodu, ovládacie a zabezpečovacie prvky, vykonáme skúšku tesnosti  plynovodu- prípadné odvzdušnenie
 • skontrolujeme tesnosť vykurovacieho okruhu
 • skontrolujeme zapojenie elektrickej zásuvky
 • skontrolujeme odťah spalín
 • posúdime miestnosti, kde spotrebič pracuje (dostatočná kubatúra, prísun vzduchu atď)
 • vyskúšame  pripojenie regulačných prvkov a ich nastavenie
 • nastavíme vhodné otáčky čerpadla
 • naučíme Vás  obsluhovať plynový kotol a vykurovaciu  reguláciu
 • nastavíme plynový kotol na príslušné parametre voči vykurovanému objektu
 • riadne vyplníme a potvrdíme  záručný list
 • odovzdáme uvedený spotrebič vrátane zaučenia obsluhy